យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ turn-key សម្រាប់ដំណើរការវីដេអូដឹកនាំ និងកាតបញ្ជា, ដឹកនាំបញ្ជូនកាត, ប្រអប់បញ្ជូនដែលដឹកនាំ, ដឹកនាំទទួលកាតពី VDwall, លីនស, Novastar, ពន្លឺពណ៌..ល។

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង