អេក្រង់បង្ហាញផ្ទាំងខាងក្រោយដំណាក់កាល,ជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជួលក្នុងផ្ទះបង្ហាញពី P2.5 P2.976 P3 P3.91 ដល់ P4.81 P5.95 និង P6.25.

ការជជែក WhatsApp