ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវីដេអូថ្លាត្រូវបានដឹកនាំ, p3.91 p7.8 p10.4 អេក្រង់កញ្ចក់វាំងននសំណាញ់ក្នុងផ្ទះនិងក្រៅ, មានតម្លាភាពក្នុងការរចនាសមសម្រាប់ការជួលនិងជញ្ជាំងបន្ទះដឹកនាំថេរ.

ការជជែក WhatsApp