មានសំណួរ? ទាក់ទងមកយើងឬទុកសារនៅខាងក្រោមក្នុងទម្រង់
ទទួលបានចម្លើយអំពីតម្លៃ, ការបញ្ជាក់និងការតំឡើង

អាសយដ្ឋាន:សួនឧស្សាហកម្មអេស។ អិល។ ស៊ី, ទីក្រុងស៊ីយ៉ាន, ស្រុកបាវាន, ទីក្រុងសិនជិន, ចិន

ស្កាយភ៍: cxg-១១

អ៊ីមែល[email protected]

ទូរស័ព្ទ:+86 0755 33123095

ទូរសារ:+86 75533123095

WhatsApp(Wechat):+86 13714518751

ទុកសារនៅខាងក្រោម