អេក្រង់បង្ហាញភីកសែលតូចដែលមានអត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់, hd វីដេអូជញ្ជាំងដឹកនាំ, គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់បានបង្ហាញជញ្ជាំងវីដេអូបង្ហាញជាមួយនឹងការសម្តែង 4K.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង