Шошго архивууд: absen дэлгэц үнэ хүргэсэн

WhatsApp Бидэнд WhatsApp